Menu

Tower Defense Heroes – Game Mobile Trailer By ishowgame

Tower Defense Heroes
—————————————————
    ปกป้องฐานทหารจากศัตรูที่ไม่ต้องการที่จะจ่ายสำหรับการเดินทางบนท้องถนนของคุณ! ใช้การปรับเปลี่ยนเป็นไปได้ทั้งหมดของอาคารเพื่อที่ว่าไม่มีใครจะได้รับสามารถที่จะไปถึงฐานของคุณ 24 อาคารที่แตกต่างกันด้วยอาวุธต่างๆ ป้อมปืนเป็นชุดของประสบการณ์แต่ละสามารถไปที่ระดับที่มีเทคโนโลยีสูง ต้นไม้ทักษะที่ 16 ทักษะที่แตกต่าง Leveling และ 20 ระดับของผู้เล่น แต่ละฆ่าศัตรูได้รับประสบการณ์ และทุกระดับของสามจุดต้นไม้ทักษะ