Menu

Panzer League – Game Mobile Trailer By ishowgame

Panzer League
—————————————————
    ต่อสู้เคียงข้างเพื่อนของคุณในเวลาจริงการแข่งขัน 3v3 เลือกบทบาทของคุณและต้นแบบรถถังที่มีประสิทธิภาพมีความสามารถพิเศษ ทำลายเครื่องปฏิกรณ์ศัตรูนำทีมของคุณไปสู่ชัยชนะและกลายเป็น MVP ระดับขึ้นรถถังของคุณและจัดรายการที่ไม่ซ้ำที่สามารถเปลี่ยนกระแสของสงคราม พีวีพีประสบการณ์ในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ – ยานเกราะเมื่อเทียบกับยานเกราะ