Menu

LAWBREAKERS Trailer By ishowgame

LAWBREAKERS
——————————————————
    ในโลกอนาคตนั้นดวงจันทร์แตกออกเป็นชึ้นส่วนมากมายทำให้สมดุลแรงโน้มถ่วงของโลกเปลี่ยนไป มีพื้นที่ที่มีความผิดเพี้ยนของแรงโน้มถ่วงบนโลก ในระหว่างนั้นก็มีสงครามกลางเมืองระหว่างกลุ่ม Law และกลุ่ม Breakers ทำให้เกิดการต่อสู้ที่มีสภาพแรงโน้มถ่วงที่ผิดปกติขึ้นในเกม ตัวเกมยังไม่มีวันวางจำหน่ายที่แน่ชัด แต่เราพอจะทราบมาว่ามี 4 Class ให้เลือกเล่นกัน