Menu

I ShowGame Update Free Fire อาวุธใหม่

I ShowGame Update Free Fire อาวุธใหม่
——————————————————
?อาวุธใหม่ Crossbow หน้าไม้สังหาร?
“เพราะศรมันบาดลม ยิงคมๆจะได้ Kill”
สุดยอดอาวุธสังหาร #เจาะเกราะ ตัวแรกที่ยิงเข้าเลือดจนกระพริบ
ไหนใครไปลอง หรือไปโดนมาแล้วบ้าง