Menu

Civilization VI – Trailer By ishowgame

Civilization VI
——————————————————
    การเปลี่ยนแปลงสำคัญในภาคเสริมนี้คือ ‘Rise and Fall‘ ตามชื่อภาค ชนชาติของเราจะรุ่งเรืองและตกต่ำได้ในแต่ละช่วงเวลา ตามระบบ Golden Age (ยุครุ่งเรือง) และ Dark Age (ยุคตกต่ำ) ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อสร้างไดนามิกของเกม การเข้าสู่ยุค Dark Age จะมีผลให้เมืองต่างๆ อาจแปรพักต์ แต่ก็ไม่ได้มีข้อเสียเพียงอย่างเดียว เพราะการเข้า Dark Age จะช่วยให้การเข้ายุค Golden Age ในอนาคตทำได้ง่ายขึ้น