Menu

I ShowGame Update Free Fire กล่องคุกเข่าอ้อนวอน

I ShowGame Update Free Fire กล่องคุกเข่าอ้อนวอน
——————————————————
?ฆ่าทิ้งแล้วยังสะใจไม่พอ?
ตายเสร็จให้วิญญาณมันคุกเข่าอ้อนวอนเราซ้ำ ด้วยกล่องดวงใจคุกเข่าอ้อนวอน

?กล่องคุกเข่าอ้อนวอนนี้มีความพิเศษคือ เมื่อเราเลือกใช้ คนที่จะกลายเป็นกล่องนี้ไม่ใช่เรา แต่คือคนที่ถูกเราฆ่านะจ๊ะ สะใจแท้ๆ